Call for Scholarship Applications 2023

Announcement in Dari


 د راحله  امانت صندق د بورسیه دپاره.                                                 

 د ښځو ان لاین پوهنتون د راحله ټرسټ یا د راحله امانت صندق سره یو تړون امضا یا لاسلیک کړی د افغانانو ښځو د لوړی ذدکړو د لپاره هر پر شرایطو برابر یامستحق وړ انجلی کولای شی چی درخواست ورته وکړی اما باید پر لاندی شرایط یامعیارونوو برابروی ترڅو دبورس خاونده شی.

کاندیدان باید تر مخه ددی چی درخواست وکړی خپل ځان دواجده شرایطو څخه اګاه کړی او کامل متن په غور سره ولولی

دراحله امانت صندق:.

راحله ټرسټ او یا  ( دراحله امانت صندق) یو بریتانیایينهادی خیریه ده چی هغه یو افغانی خانمه دهاو ۲۰۱۵ م کال د راحله صدیقی په واسطه می تاسیس شو

 چی تر څو ځوانی افغانی انجونی حمایه کړی د لوړو ذده کړو دپاره په خاصه توګه هغه انجونی جنسي تبعیض په شمول تهدید سوی یی.

ټرسټ په هدف کی لری ترڅو استشنایی اناث شاګردان څوک چی د خوشنت یا تاوتریخواليسره مخامخ سوی او کم خوشنت چی ددوی د قابلیت مانع ګرځی تر څو مخکی تعلیم ته ادامه ورکړی، او همدا رنګه هغه څوک کوم چی د اجتماعی نظره محدودیتونه ولری او یا هم د نورو لاملونه لکه فقراو غربت له وجی د تعلیم څخه بی برخه سوی یی.

د راحله ټرسټ د همدا پروګرام چاری پرمخ بیایی تر څو وړکسانو ته بوستپوهنتون په هما هنګی او کمک چی —– ولایت ، افغانستان، د دکورس فیس، یو څه اندازه دمصرف پیسی او د ګروپ شاکردانو لپاره لیپتاب د چمتو کړي.

 دا پام کی ده چی دغه نوښت به نورو ولایتو ته هم وغزول سی تر څو نور ولایتونه هم د همدی نوښت څخه برخمن سی په اینده وختوکی.

 په شرایط راحله ټرسټ دواجده شراط انجونی لپاره.

په شرایطد وړو انجونو لپاره د راحله ټرسټ معیارونه.

هغه شخص کوم چی دغه بورس ته درخواست کوی باید پر لاندی شرایطو برابروی؛

·      ښځینه او باید په افغانستان کی ژوند کوی، او د ۱۶-۳۰ کالو پوری یی عمر وی

·      باید په عالی درجه کامیابه سوی یی او فییصدی یی (٪۱۰۰-۷۰) پوری وی.

·      باید درمخه لا په لوړو ذده کړو کی راجستر وی، مګر د مشکلاتو له وجی د پوهنتون څخه محرومی سوی یی.

·      د یو داسی کورونی څخه وی کوم چی د خوشنت او یا/تاوتریخوالي د موجودیت یو ثبوت ولری او یا هم د ښکنځلو او تحقیر (او دا هم باید په دریم ګروپ کی یا په دریم شخص یا مربوطه ارګان چی هغه CSO  او یا هم د ښځو NGO وی په هغو باید تاید او یاتصدیق سوی یی.

·      اقتصادی محرومی وی، مالی منابع دکمښت سره مخامخ وی تر څو خپل تعلیم ته ادامه ورکړی.

·      د تعلیم  کار کول ته علاقه ولری او د استنایی تعلیمی ، کامیاب حس او اراده او وعده ولری.

·      د نورو ښځو سره همکاری ولری، او یو غوښتنه او اراده ولری تر څو تبعیض سره مبارزه وکړی

او هر وخت امده وی چی نوری ښځی حمایه کړی.

·      د همکارانو موسسېیا د نادولتی مؤسسې په څیر د نورو موسسو لخوا سپارښتنه شوې

 

نوټ: مهربانی له مخی انلاینfاویا دwww.rahelatrust.org, http://gawharshad.edu.af  www.facebook.com/Woman.Online.University درخواست وکړی پس٬ له خانه پوری نه دا  farzanamohammadi1000@gmail.com ایمیل ته او کاپی پهinfo@rahelatrust.org ارسال وکره اوبیا  خپله  تکمیله درخواستی فورمه د راحله امانت صندق اسکالرشپ کواردیناتور  آدرس کی په چاپ شوی ډول درولیگه. او یا کوم چی انفرادی او یا د مدنی ټولنی د ارګانو له خوا او یا هم د تعلیمی انستیوت له خوا معرفی سوی وی واستوی

د تکمیل سوی او یا هم ختم تاریخ(پنحم دسمبر ۲۰۲۳) نه وروسته به درخواستی طی مراحل نشی.

 

آدرس:کابل مرکز ٬ افغانستان

Announcement in English

Women’s Online University WOU signed an agreement with Rahela Trust for Afghan women’s Higher Education (Rahela Trust). Any eligible girl can apply based on bellow criteria to get the scholarship.

Candidates should read carefully eligibility criteria before applying for the scholarship.

The Rahela Trust is a UK based charity, founded by Rahela Sidiqi an Afghan woman right activist, in 2015. Rahela Trust was registered on 26th February 2016 at Charity Commission England and Wales to support young Afghan women in higher education, and in particular those whose aspiration is threatened by gender discrimination including violence. 

The Trust aims to support exceptional female students who face violence that threatens their ability to continue with education, and who are socially limited and excluded for various reasons, including poverty. Individuals who are chosen to under-take this programme are provided with a small stipend, mobile, and a laptop, in collaboration with WOU university in, Afghanistan. It is intended that this initiative can be widened to embrace other provinces educational institutions at a later date.

Criteria of Rahela Trust for eligible girls.

The person who applies for this scholarship must have these criteria;

·      Female and living in Afghanistan, between the ages of 16 and 30 years old

·      Has A grades (70-100% score) degree from school

·      Has already attended higher education, is registered, but had to drop out from the university.

·      Comes from a family with evidence of violence and/or abuse (to be independently verified by third party such as a CSO or women’s NGO)

·      Is financially deprived, lacking financial resources to continue education

·      Has a passion for education, and exceptional academic ambition and promise

·      Has solidarity with other women, a desire to combat discrimination, and is prepared to support other female students

·      Is recommended by a Partner Institution or by another Institution such as an NGO


Note: Please apply online or send your cv via email through any NGO university or as hard copy introduced by Civil society organisations or academic institution


·      You can get the application on line.http://gawharshad.edu.af or from www.rahelatrust.org, www.facebook.com/Woman.Online.University or the hard copy from admin office of the Gawharshaduniversity from bellow address. Provides a complete application in below address to WOU coordinator or Farzana Mohammadi at  by 4pm Afghanistan time 5th December 2023 & copy to: info@rahelatrust.org

·      In completed and after closing date application will not be processed.

Address: Core University Address: Kartese Darullaman Road Kabul, Afghanistan

Tel:0093797911807, 0093749538557